top of page

Regulamin

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb na Morzu

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin dotyczy amatorskiego połowu ryb wędką na wodach morskich.

2. Uczestnicy wędkujący na wodach morskich zobowiązani są do przestrzegania przepisów o bezpieczeństwie żeglugi na morzu i rybołówstwie morskim oraz innych zarządzeń wydanych przez Urzędy Morskie i Straż Graniczną.

3. Wędkarstwo morskie może być uprawiane na pełnym morzu, na jego akwenach przybrzeżnych oraz bezpośrednio z brzegu lub nabrzeży portowych.

4. Wędkarstwo pełnomorskie obejmuje rejon wód Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej

5. Do uprawiania wędkarstwa pełnomorskiego poza granicą państwową na morzu (12 Mm od brzegu lub granicy wód wewnętrznych) dodatkowo jest wymagany dokument uprawniający do przekroczenia granicy.

6. Jednostki pływające powyżej 15 m długości (jachty, kutry, łodzie itp.) wykorzystywane do wędkarstwa morskiego lub do tego celu czarterowane z innych instytucji winny być zarejestrowane w odpowiednich komórkach Urzędu Morskiego i posiadać aktualne "Karty bezpieczeństwa".

7. Armatorzy statków morskich przystosowanych do połowów sportowo-rekreacyjnych powinni posiadać zbiorowe licencje na prowadzenie połowów sportowo-rekreacyjnych z tych statków. W innym przypadku obowiązują licencje indywidualne.

8. Decyzję o noszeniu pasa bezpieczeństwa lub kamizelki ratunkowej podejmuje kapitan (sternik).

9. Wyjście na połów przybrzeżny winno być zgłoszone w miejscowych Kapitanatach (Bosmanatach) Urzędu Morskiego.

10. Wyjście na połów pełnomorski wymaga odprawy granicznej.

 

III. OCHRONA RYB I ŚRODOWISKA

1. W wędkarstwie morskim obowiązują: okresy i wymiary ochronne ryb (zgodnie z przepisami wykonawczymi Urzędów Morskich), które mogą być różne w poszczególnych Urzędach Morskich.

2. Zabrania się łowienia i zabierania przez wędkarzy ryb będących pod ochrona gatunkową w okresie ochronnym oraz ryb, które nie przekroczyły określonych dla nich wymiarów ochronnych tj. których długość od końca pyska do końca najdłuższych promieni płetwy ogonowej jest mniejsza niż ich wymiar ochronny.

3. Ryby, które znajdują się w okresie ochronnym lub takie, których wymiar jest mniejszy od ustalonego w przepisach, należy natychmiast po złowieniu wpuścić do wody.

4. Od dnia 9 lipca 2004r obowiązuje limit dopuszczalnej liczby dorszy, którą wędkarz może złowić w ciągu doby -7 sztuk

5. Wymiary ochronne najpopularniejszych gatunków poławianych w Bałtyku:

 

Certa-30cm

Śledź-16cm

Dorsz-38cm

Troć-35cm

Gładzica-25cm

Węgorz-40cm

Sandacz-45 cm

Łosoś-35cm

Stornia, flądra-25cm

Belona- bez limitu

 

6. Urzędy Morskie w uzasadnionych okolicznościach mogą za uprzednim ogłoszeniem wprowadzić okresowe lub stałe zmiany dotyczące gatunków, wymiarów, obszarów i okresów ochronnych ryb.

 

IV. PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Wędkarze zobowiązani są do przestrzegania zarządzeń Urzędów Morskich dotyczących wędkowania na wodach administrowanych przez te Urzędy.

2. Podczas pobytu lub postoju w przystaniach i portach zabrania się wędkarzom wyrzucania do wody odpadków oraz innych przedmiotów zanieczyszczających wodę i dno portu .

3. Uczestnicy wędkowania na morzu zobowiązaniu są do zachowania porządku, wyrzucania nieczystości do miejsc do tego oznaczonych oraz do bezwzględnego wykonywania poleceń załogi statku.

4. Podczas wędkowania morskiego obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.

5. Po wyjściu z portu wędkarzom zabrania się:

* łowienia na torach wodnych w odległości mniejszej niż 150 m od osi toru,

* łowienia na odległości mniejszej niż 100 m od sprzętu rybackiego i granic obszarów ochronnych,

6. W wędkarstwie morskim kategorycznie zabrania się używania narzędzi lub środków nie będących sprzętem wędkarskim.

7. Do kontroli na wodach morskich upoważnieni są pracownicy Urzędów Morskich oraz funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej.

8. Wędkarze prowadzący połów, po przedstawieniu się osób kontrolujących, zobowiązani są przedstawić wymagane dokumenty oraz umożliwić dokonanie kontroli jednostek pływających, sprzętu połowowego i złowionych ryb.

9. W przypadku kontroli, każdy uczestnik samodzielnie odpowiada za ilość i wymiary ochronne złowionych przez siebie ryb.

10. Każdy nieszczęśliwy wypadek, który zdarzył się na statku, musi być niezwłocznie zgłoszony u Kapitana statku nie później niż 15 minut przed wejściem do portu. Zgłoszenie takie podlega rejestracji przez Kapitanat Portu i sporządzany jest stosowny protokół. Zdarzenie niezgłoszone w dniu rejsu traktowane będzie jako niebyłe.

11. Każdy uczestnik rejsu  na jednostce m/y Szmugler zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem przed odbiciem jednostki od nabrzeża.

12. Uczestnictwo w rejsie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

* * *

Regulamin został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o rybołówstwie morskim oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17.03.1998 r. w sprawie wykonywania rybołówstwa morskiego w celach sportowo - rekreacyjnych.

 

Informujemy, że podczas rejsu robimy zdjęcia wykorzystywane później w relacjach z wypraw wędkarskich na naszych stronach : Facebook, Google+, strona www. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie swojego wizerunku prosimy o taką informację przed wypłynięciem. Z chwilą wypłynięcia wyrażasz zgodę na udostępnienie swojego wizerunku na potrzeby naszych relacji.

 

bottom of page